Archive for September, 2011

Georgia’s State Parks: Reception and Photography Lecture
Event on 2011-10-18 19:00:00
Georgia is home to 49 state parks and 15 historical sites. Floral photographer Hazel Berger's current project is visiting and blogging all of these preserved spaces. Join Hazel for a reception, lecture, and slide show of her work. She will detail her project and present additional images. During the talk, she will discuss how she found her niche as a floral photographer and why she picked the state park project. The REI show includes many of Berger's images to-date and info about the parks. Work will be hung in the Customer Service area of the store from September- December.

More Partner Information:

at Great Smoky Mountains National Park, Big Creek
1165 Perimeter Center W Ste 200
Dunwoody, United States

Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cool Hidden Niches images

Check out these hidden niches images:

Stary S?cz, tradycja ?w. Kingi
hidden niches
Image by Ma?opolski Instytut Kultury
fot. Marcin Klag

IV Ma?opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, 14-15 wrze?nia 2002

Stary S?cz
Tradycja ?w. Kingi

Klasztor klarysek w Starym S?czu zosta? ufundowany ok. 1280 r. przez ksi??n? King?, ?on? Boles?awa Wstydliwego. W tym samym czasie za?o?y?a ona klasztor franciszkanów, który jednak nie odrodzi? si? po kasacie w 1782 r. Pierwsze mniszki przyby?y do staros?deckiego klasztoru ze zgromadzenia w podkrakowskiej Skale. Klasztor klarysek ulokowano na stromej skarpie nad dawnym korytem Popradu. Wraz z fundacj? klasztoru ?w. Kinga nada?a mu prawo w?asno?ci do ziemi s?deckiej.
Pierwsze budynki klasztorne oraz ko?ció? pw. ?wi?tej Trójcy i ?w. Klary powstawa?y od ok. 1285 r. Ko?ció? konsekrowano w 1332 r. Pomimo licznych po?arów nawiedzaj?cych klasztor i ko?ció? zawsze je odbudowywano. W 1605 r. zadanie wzniesienia murowanych budynków klasztornych powierzono krakowskiemu muratorowi Janowi di Simoni. Powsta? klasztor z?o?ony z czterech skrzyde?, którego kru?ganki obiegaj? wokó? wirydarz. Na klasztornym dziedzi?cu ro?nie zabytkowa lipa, któr? – wed?ug legendy – zasadzi?a ?w. Kinga. Fasad? furty klasztornej wie?czy trójk?tny szczyt z wn?kami, w którym znajduj? si? sgraffitowe postacie Chrystusa Salwatora, b?. Salomei, ?w. Klary, ?w. Kingi i ?w. Franciszka.
Wn?trze gotyckiego ko?cio?a ma barokowy wystrój. Pokrywaj?ca ?ciany polichromia, malowana przez Feliksa Derysarza, przedstawia sceny z ?ycia ?w. Kingi; podobna jest tematyka XVII- -wiecznych malowide? zachowanych na drzwiach zakrystii. Na stallach z 1779 r. znajduje si? przedstawienie ?w. Kingi sprowadzaj?cej wod? do miasta. W bocznej kaplicy po?wi?conej fundatorce klasztoru, oddzielonej od nawy kut? krat? (z ok. 1470 r.), znajduje si? gotycka figurka ?w. Kingi stoj?cej na odwróconej koronie, co jest symbolem porzucenia w?adzy ksi???cej na rzecz ?ycia zakonnego. Pod figurk? zosta?a umieszczona srebrna trumna z prochami ?wi?tej. W staros?deckim konwencie spoczywa tak?e siostrzenica ?w. Kingi, królowa Jadwiga, ?ona W?adys?awa ?okietka. W klasztorze przechowywane s? cenne r?kopisy, m.in. ?ywot b?ogos?awionej Kingi pióra Jana D?ugosza oraz tzw. Gradua? S?decki z 2. po?. XIII w.
?w. Kinga, córka króla W?gier Beli IV, przyby?a do Polski, by po?lubi? Boles?awa Wstydliwego. Odda? jej on we w?adanie ca?? ziemi? s?deck?. Po ?mierci m??a ?w. Kinga wst?pi?a do zakonu franciszka?skiego. Zmar?a w Starym S?czu w 1292 r. Zosta?a beatyfikowana w 1690 r., a w 1999 r. kanonizowa? j? papie? Jan Pawe? II.

Tradition of St Kinga
in Stary S?cz

The convent of Poor Clares in Stary S?cz was founded around 1280 by Princess Kinga, the wife of Boleslaus the Modest (Boles?aw Wstydliwy). At the same time she also endowed a Franciscan monastery, but this was abolished in 1782, and never reinstated. The first nuns arrived at the Stary S?cz convent from the Ska?a commune near Kraków. The convent of Poor Clares was placed on a steep slope over the old Poprad riverbed, now dried out. In addition to founding the nunnery, St Kinga endowed it with the rights to the lands of S?deczczyzna.
The construction of the first buildings for the convent, as well as the Church of the Holy Trinity and St Clare, commenced around 1285. The church was consecrated in 1332. In spite of numerous fires, which blighted the nunnery and the church, each time they managed to recover. In 1605, the Kraków mason Jan di Simoni was commissioned to erect new, brick buildings: this is when the cloister was built, surrounded with four wings of the convent. Growing in the convent’s courtyard is an ancient linden tree – according to legend, it was planted by St Kinga herself. The façade of the convent’s gate-keep is topped with a triangular attic with niches, hiding sgrafitto figures of Christ the Saviour, Blessed Salomea, St Clare, St Kinga, and St Francis.
The Gothic body of the church reveals a Baroque interior. The murals, the work of Feliks Derysarz, depict scenes from the life of St Kinga; so do 17th-century paintings preserved on the sacristy door. On the 1779 stalls, St Kinga is portrayed bringing water to the city. In the side chapel devoted to the church’s founder, separated from the nave by an elaborate iron grating (of around 1470), the Gothic figure of St Kinga stands on an inverted crown, which symbolises her abandonment of royal power in order to follow the monastic life of contemplation. Below the figure, a silver coffin holds the ashes of the Saint. The Stary S?cz convent is also the resting place of St Kinga’s niece, Queen Jadwiga, the wife of King Ladislaus the Elbow-High (W?adys?aw ?okietek). The convent treasures some valuable manuscripts, including ‘The Life of Blessed Kinga’ by chronicler Jan D?ugosz and the so-called ‘S?cz Graduale’ with chants, dating to the second half of the 13th century.
St Kinga, daughter of the Hungarian king Bela IV, came to Poland in order to marry Boles?aw Wstydliwy. Her husband endowed Kinga with the S?cz lands. When the king died, the widowed queen entered the Franciscan convent. She died in Stary S?cz in 1292. She was beatified in 1690, and in 1999 Pope John Paul II proclaimed her a saint.

Stary S?cz, tradycja ?w. Kingi
hidden niches
Image by Ma?opolski Instytut Kultury
fot. Marcin Klag

IV Ma?opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, 14-15 wrze?nia 2002

Stary S?cz
Tradycja ?w. Kingi

Klasztor klarysek w Starym S?czu zosta? ufundowany ok. 1280 r. przez ksi??n? King?, ?on? Boles?awa Wstydliwego. W tym samym czasie za?o?y?a ona klasztor franciszkanów, który jednak nie odrodzi? si? po kasacie w 1782 r. Pierwsze mniszki przyby?y do staros?deckiego klasztoru ze zgromadzenia w podkrakowskiej Skale. Klasztor klarysek ulokowano na stromej skarpie nad dawnym korytem Popradu. Wraz z fundacj? klasztoru ?w. Kinga nada?a mu prawo w?asno?ci do ziemi s?deckiej.
Pierwsze budynki klasztorne oraz ko?ció? pw. ?wi?tej Trójcy i ?w. Klary powstawa?y od ok. 1285 r. Ko?ció? konsekrowano w 1332 r. Pomimo licznych po?arów nawiedzaj?cych klasztor i ko?ció? zawsze je odbudowywano. W 1605 r. zadanie wzniesienia murowanych budynków klasztornych powierzono krakowskiemu muratorowi Janowi di Simoni. Powsta? klasztor z?o?ony z czterech skrzyde?, którego kru?ganki obiegaj? wokó? wirydarz. Na klasztornym dziedzi?cu ro?nie zabytkowa lipa, któr? – wed?ug legendy – zasadzi?a ?w. Kinga. Fasad? furty klasztornej wie?czy trójk?tny szczyt z wn?kami, w którym znajduj? si? sgraffitowe postacie Chrystusa Salwatora, b?. Salomei, ?w. Klary, ?w. Kingi i ?w. Franciszka.
Wn?trze gotyckiego ko?cio?a ma barokowy wystrój. Pokrywaj?ca ?ciany polichromia, malowana przez Feliksa Derysarza, przedstawia sceny z ?ycia ?w. Kingi; podobna jest tematyka XVII- -wiecznych malowide? zachowanych na drzwiach zakrystii. Na stallach z 1779 r. znajduje si? przedstawienie ?w. Kingi sprowadzaj?cej wod? do miasta. W bocznej kaplicy po?wi?conej fundatorce klasztoru, oddzielonej od nawy kut? krat? (z ok. 1470 r.), znajduje si? gotycka figurka ?w. Kingi stoj?cej na odwróconej koronie, co jest symbolem porzucenia w?adzy ksi???cej na rzecz ?ycia zakonnego. Pod figurk? zosta?a umieszczona srebrna trumna z prochami ?wi?tej. W staros?deckim konwencie spoczywa tak?e siostrzenica ?w. Kingi, królowa Jadwiga, ?ona W?adys?awa ?okietka. W klasztorze przechowywane s? cenne r?kopisy, m.in. ?ywot b?ogos?awionej Kingi pióra Jana D?ugosza oraz tzw. Gradua? S?decki z 2. po?. XIII w.
?w. Kinga, córka króla W?gier Beli IV, przyby?a do Polski, by po?lubi? Boles?awa Wstydliwego. Odda? jej on we w?adanie ca?? ziemi? s?deck?. Po ?mierci m??a ?w. Kinga wst?pi?a do zakonu franciszka?skiego. Zmar?a w Starym S?czu w 1292 r. Zosta?a beatyfikowana w 1690 r., a w 1999 r. kanonizowa? j? papie? Jan Pawe? II.

Tradition of St Kinga
in Stary S?cz

The convent of Poor Clares in Stary S?cz was founded around 1280 by Princess Kinga, the wife of Boleslaus the Modest (Boles?aw Wstydliwy). At the same time she also endowed a Franciscan monastery, but this was abolished in 1782, and never reinstated. The first nuns arrived at the Stary S?cz convent from the Ska?a commune near Kraków. The convent of Poor Clares was placed on a steep slope over the old Poprad riverbed, now dried out. In addition to founding the nunnery, St Kinga endowed it with the rights to the lands of S?deczczyzna.
The construction of the first buildings for the convent, as well as the Church of the Holy Trinity and St Clare, commenced around 1285. The church was consecrated in 1332. In spite of numerous fires, which blighted the nunnery and the church, each time they managed to recover. In 1605, the Kraków mason Jan di Simoni was commissioned to erect new, brick buildings: this is when the cloister was built, surrounded with four wings of the convent. Growing in the convent’s courtyard is an ancient linden tree – according to legend, it was planted by St Kinga herself. The façade of the convent’s gate-keep is topped with a triangular attic with niches, hiding sgrafitto figures of Christ the Saviour, Blessed Salomea, St Clare, St Kinga, and St Francis.
The Gothic body of the church reveals a Baroque interior. The murals, the work of Feliks Derysarz, depict scenes from the life of St Kinga; so do 17th-century paintings preserved on the sacristy door. On the 1779 stalls, St Kinga is portrayed bringing water to the city. In the side chapel devoted to the church’s founder, separated from the nave by an elaborate iron grating (of around 1470), the Gothic figure of St Kinga stands on an inverted crown, which symbolises her abandonment of royal power in order to follow the monastic life of contemplation. Below the figure, a silver coffin holds the ashes of the Saint. The Stary S?cz convent is also the resting place of St Kinga’s niece, Queen Jadwiga, the wife of King Ladislaus the Elbow-High (W?adys?aw ?okietek). The convent treasures some valuable manuscripts, including ‘The Life of Blessed Kinga’ by chronicler Jan D?ugosz and the so-called ‘S?cz Graduale’ with chants, dating to the second half of the 13th century.
St Kinga, daughter of the Hungarian king Bela IV, came to Poland in order to marry Boles?aw Wstydliwy. Her husband endowed Kinga with the S?cz lands. When the king died, the widowed queen entered the Franciscan convent. She died in Stary S?cz in 1292. She was beatified in 1690, and in 1999 Pope John Paul II proclaimed her a saint.

Porpoise Bay Pictograph
hidden niches
Image by Ken McMillan
I took this photo 40 years ago. While the colours indicate it isn’t an authentic historical pictograph it is fascinating all the same. This was hidden in a recessed niche just above the tideline. It is now barely discernible.

Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

New Niche Science Magazine Focusses on Pomology


(PRWEB) September 25, 2011

The Pomology Magazine is divided into two major parts, i.e., fruit crops and pomology research.

The Fruit Crops category comprises traditional major tree crops plus a large number of minor fruits mainly grown in the subtropics and tropics. It provides information about the numerous aspects of cultivation, production, postharvest, storage and marketing of fruits which are consumed raw, cooked or preserved. This category currently comprises the crops apple, avocado, banana, fig, mandarin, mango, mikan, orange, pineapple, pomelo and tangerine. It also includes a comprehensive category on production of grapes including cultivation, pests and diseases, harvest, postharvest, and storage, and on winemaking, i.e., enology or oenology.

Pomology.org’s top 20 pages currently include crops of pomelo, apple, winegrape, mango, and calamondin which is a miniature orange.

The Pomology Research category provides scientific information and links to peer-reviewed papers, research articles, theses, books, abstracts, and other scholarly literature on the cultivation and production of fruits. It is currently subdivided into 33 sections. Besides a large collection of references, each of these sections includes links to scientific definitions and reviews on particular scientific terms.

Pomology.org was launched in 1996 and has emerged as a comprehensive aggregator of websites and science references in the applied life science pomology. The site is now under new management and has just been republished.

Users who wish to submit their own or their company’s website for inclusion in Pomology.org are welcome to submit their listing through the site. Furthermore, the site maintains a number of RSS feeds which enables users to subscribe to their most favorite topics within the site. For better public exposure Pomology.org also maintains and continously updates the Twitter account @Pomology_ .

###

Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Handbook of Relationship

Handbook of Relationship Best Prices

Textbooks.com Marketplace
$ 92.15
+ $ 3.99 shipping
BookRenter.com
$ 126.00
+ $ 0.00 shipping

Technorati Tags: , , , , ,

The Right Ingredients: How to Turn Your Love of Food and Drink into a Successful Business
Event on 2011-10-01 15:00:00

Saturday, October 1, 3-6 p.m.

Presented by Speak Easy Series and DIY Business Association at Dekalb Market

Dekalb Market, 138 Willoughby Ave (at Flatbush Extension), Brooklyn, NY

3-3:15 p.m.

Siggi Hilmarsson (Founder and CEO, The Icelandic Milk & Skyr Corp.) Tells His Story

Dissatisfied in his corporate job, homesick, and hungry for skyr (the thick, not-too-sugary, protein-packed yogurt of his native Iceland), Siggi Hilmarsson decided to make it himself. Through trial and error, he developed the recipe at home and started giving away samples in 2005. Siggi's Skyr yogurt has since developed a cult following at Whole Foods and other retailers, and the company now employs 10 people. Hilmarsson will start The Right Ingredients by sharing his inspiring story of his company's growth, fueled by passion, focus, and a knack for creating the right product for the time and place. Read more about Siggi Hilmarsson in "The Sugar Made Him Do It" on Inc.com.

3:15-4 p.m.

Panel 1: How to Build a Strong and Sustainable Brand

Featuring:

• Melissa Clark, New York Times food columnist and cookbook author

• Steve Hindy, President and Co-Founder of Brooklyn Brewery

• Cathy Erway, Blogger, Author, and Radio Personality, Not Eating Out in New York

• Moderator: Cara Cannella, Speak Easy Series Founder

Join us for an intimate conversation about how to build your brand from startup to success. Our panelists will share their experiences and give you the tools you need to build a sustainable career in a demanding and competitive field. We'll cover these questions and more:

· How do I find and focus on a niche?

· How do I craft and communicate a clear, concise, and recognizable message to my audience?

· How do I build a reputation through advertising, media, and word-of-mouth?

· How do I sustain growth while maintaining quality and authenticity?

4-4:45 p.m.

Panel 2: Low-Cost and Attention-Grabbing Ways to Get Your Business Off the Ground

Featuring:

• Bryan Petroff and Doug Quint, Founders of Big Gay Ice Cream Truck and Big Gay Ice Cream shop

• David Carrell, Cofounder of People's Pops

• Rich Awn, Founder of Market Share, a shared-use commercial kitchen and market coming soon to Dekalb Market and Greenpoint, Brooklyn

• Moderator: Cara Cannella, Founder of Speak Easy Series

This panel will explore how the New York City food and beverage market has changed in recent years and how entrepreneurs can adapt in order to capitalize on new opportunities. Specifically, we'll answer these questions:

· How to reach customers without investing in a traditional storefront?

· What are the benefits and challenges of various alternatives-from food trucks and flea markets to pop-up shops to retail shipping containers?

· How to manage logistics, from permits to insurance to meeting health and safety requirements? Where to find, park, and store a food truck?

· How to lower startup costs through use of collaborative commercial kitchens?

· How much financing do you need to get started, and how do you obtain it?

· How to cultivate a loyal customer base through social media?

· How to expand your business and build a profit through events and catering?

4:45-5:15 p.m.

Shipping Containers Come to Life: A Walking Tour

The proprietors of two Dekalb Market vendors, Cuzin's Duzins and Mazie's Bites, will talk briefly about how their businesses operate, followed by a walking tour of the market.

• Chef Shana Silas, Founder of Mazie's Bites, international soul-food container at Dekalb Market

• Todd Jones, Founder of Cuzin's Duzins

5:15-6 p.m.

Networking Reception

Bios!

SIGGI HILMARSSON is the founder of Siggi's Yogurt. He grew up in Reykjavík, Iceland, but in his mid-twenties got restless and moved to New York for graduate school. After reluctantly flirting with a corporate career, he set out to produce some skyr, the thick, strained yogurt that was a staple of his diet in Iceland. Having found the yogurt selection in American grocery much too sweet for his tastes, he resolved to make his own skyr yogurt low in sugar. Despite this handicap, the skyr found some followers at first in New York, but has since gained a slight following nationwide. Recently Hilmarsson also started making filmjolk, a Swedish style drinkable yogurt. Aside from his understandable enthusiasm for coagulation and understated typography, Hilmarsson enjoys reading and avoiding traffic. The entrepreneur will share his inspirational story in an opening talk at "The Right Ingredients." Click here to read an Inc. interview called "The Sugar Made Him Do It." Siggi's on Facebook

Throughout their years living in New York City, DOUGLAS QUINT and BRYAN PETROFF had always focused on their respective careers-until they got themselves a Big Gay Ice Cream Truck, which debuted in June 2009 at Brooklyn Pride. With a playful attitude, they spin a new take on old-school soft-serve by creating fun and unique ice cream toppings and frozen treats. The pair have been featured on The Rachel Ray Show and programs on the Cooking Channel, Sundance Channel, and Food Network. Currently, the truck is on the streets of New York for its third season, and in summer 2011, the Big Gay Ice Cream Shop opened in the heart of the East Village, bringing rainbow sprinkles and caramelized bacon ice cream sandwiches to ice cream lovers year-round. With this expansion, Quint and Petroff have rechristened the company Big Gay Ice Cream to encompass all of its ventures. @BigGayIceCream

STEPHEN HINDY is Founder, Chairman, and President of The Brooklyn Brewery, one of America's top 25 breweries. A former journalist, he became interested in home-brewing while serving as a Beirut-based Middle East Correspondent for The Associated Press. Back in the states as Newsday's assistant foreign editor in 1988, he began brewing his own beer and persuaded his neighbor, banker Tom Potter, they should quit their jobs and start a brewery. Hindy is a member of the Board of Directors of the Beer Institute and The Brewers Association. He is a director of Brooklyn's Prospect Park Alliance, chairman of the Open Space Alliance for North Brooklyn, former chair of Brooklyn's Tourism Consortium, and a former member of Community Board 1. Hindy also serves on the Board of Transportation Alternatives. He lives in Brooklyn with his wife, Ellen, principal of Intermediate School 89 in Manhattan. With Potter, Hindy co-authored BEER SCHOOL: Bottling Success at the Brooklyn Brewery, Foreword by New York Mayor Michael Bloomberg, published by John Wiley & Sons. @BrooklynBrewery

MELISSA CLARK is a James Beard Foundation award winner, writes about cuisine, wine, and travel for numerous publications, including the New York Times (for which she writes the enormously popular "A Good Appetite" Dining Section column), Bon Appétit, Food & Wine, Martha Stewart, and the website Gilt Taste. Her work has also appeared in Best Food Writing 2007, and she's a regular guest on The Cooking Channel's hit show Foodography. Clark has written 32 cookbooks, including Braise with Daniel Boulud; The Last Course with former Gramercy Tavern pastry chef Claudia Fleming; The Deen Family Cookbook with Paula Deen; and The Skinny: How to Fit into Your Little Black Dress Forever. Clark was born and raised in Brooklyn, New York, where she now lives with her husband and daughter. @goodappetite

CATHY ERWAY has written about food, farming, and green living at The Huffington Post, Saveur, and Edible Brooklyn. Begun in 2006, her blog Not Eating Out in New York has received numerous honors, including being chosen in the "Top 50 Food Blogs in the World" by the Times UK in 2009. Erway has been featured in Newsweek, Glamour, Shape, and Martha Stewart Living magazines, and Erway has made numerous television and radio appearances, including Good Day New York and WNYC's The Brian Lehrer Show ("Crowdsourcing: Lunch"). Erway hosts the weekly talk radio show podcast, "Let's Eat In," on Heritage Radio Network, where she has interviewed guests such as Julie & Julia author Julie Powell and How to Cook Everything writer Mark Bittman on all things home-cooked. Erway is a co-founder and curator of the Hungry Filmmakers food documentary screening and discussion series, and has co-hosted numerous fundraisers for the local nonprofits Just Food and Slow Food NYC. She lives, writes, cooks, and grows in Brooklyn. @cathyerway

Moderator: CARA CANNELLA, founder of Speak Easy: Conversations with Artists & Entrepreneurs, is an endlessly curious interviewer who brings her journalistic talents to the stage for the moderated live series. She has written for The Huffington Post, The Boston Globe, Inc., AOL Small Business, 3rdWard.com, The L Magazine, and Edible Communities and has worked with Vanity Fair, The Atlantic Monthly, LIVE from the NYPL (New York Public Library), and BAM (Brooklyn Academy of Music). @speakeasyseries

SHANA SILAS is chef and owner of Mazies.com, a food enterprise offering international soul dishes. Mazie's mission is to revive the wholesome veggie-centric culinary traditions of soul food while taking your palate on an international journey through Africa, all across the Americas, and the Caribbean.Mazies.com has three arms: catering and events, mobile meals, and Mazie's Bites at Dekalb Marketin Brooklyn, New York. Mazie's Bites is one of a number of "food shipping containers" at Dekalb Market that's open seven days a week. With a background in information technology, Silas previously worked for IBM, Kellogg's, and Hewlett-Packard. As a passionate foodie, Chef Shana got her start cooking for family and friends, which led to invitations to host and cook for social gatherings. She took her hobby to the next level and studied professionally at Le Cordon Bleu in Chicago. In 2009, after winning various cook-offs, Chef Shana made a career change from IT to chef. To help spread the news and excitement for her career change, Chef Shana launched www.chefshana.tv, a daily dinner blog with more than 1,300 Facebook fans in its first month of launching. Chef Shana also founded www.undergroundfoodies.com, a project that combined her passion for food and her years of experience in IT in one concept-it's an online social network giving foodies the power to connect, share, and host underground supper clubs.

TODD L. JONES is the founder of Cuzin's Duzin, selling his famous mini doughnuts in a Dekalb Market shipping container. Cuzin's Duzin has been featured in Bakers Digest, Franchise Times, The Daily News, and The New York Times. Cuzin's Duzin is affiliated with the National Association of Concessionaires and the Retail Bakery Association. Cuzin's Duzin on Facebook

at Dekalb Market
138 Willoughby Street
Brooklyn, United States

Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Latest Niche Marketing Definition News

Drinking the cult film Kool-Aid
In fact, it's very easy to generate a cult following today by simply marketing a movie to a niche audience through Internet ads and red band trailers. Comic book- or graphic novel-based movies are a good example. Films such as “Kick-Ass,” “Watchmen” …
Read more on Indiana Daily Student

Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Will the Adidas and Reebok joint operating model work?
"Together, we have 70% market share," claims Subhinder Singh Prem, Managing Director-India Operations, Adidas. Well, he's not completely off the mark when he says that, considering the definition of the market size has been predetermined. …
Read more on Economic Times

Graphic Foreign Policy
The publishing industry first had to create a new, and presumably more respectable, marketing niche by promoting the term “graphic novel.” Although not the first graphic novel, Art Spiegelman's searing account of the Holocaust, Maus, firmly established …
Read more on CounterPunch

Watchmakers: Time and tide united as brands battle for an edge
Today, Panerai has developed a niche of its own, sponsoring classic yacht racing in a series of nine regattas within its annual Panerai Classic Yachts Challenge. It has even acquired and restored a classic yacht for its own use, the Bermudan ketch …
Read more on Financial Times

Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Profitable Niche on eBay:

100% Fully Automated VIRALVIDS Website, Auto-Updated Daily-Very Profitable Niche

$35.00
End Date: Monday Apr-8-2019 21:07:08 PDT
Buy It Now for only: $35.00
Buy It Now | Add to watch list

100% Fully Automated VEGAN Website, Auto-Updated Daily- MEGA-Profitable Niche
$39.95
End Date: Monday Apr-8-2019 20:16:45 PDT
Buy It Now for only: $39.95
Buy It Now | Add to watch list

Technorati Tags: , , , , , ,

Question by Fred: A marketing strategy consists of selecting a segment of the market as the company’s target market?
A marketing strategy consists of selecting a segment of the market as the company’s target market
and designing the proper:
A) promotion for that target market
B) properly defining the marketing “mission statement”
C) incentives to allow a large percentage of the target market to purchase goods and services
from the company
D) “mix” of product/service, price, promotion, and distribution for that market
E) products for that target market

Best answer:

Answer by Melinda D
The marketing strategy is the “action plan” for how to achieve the goal. Action plan = who, what, where, when = how you will achieve the goal. So before you have the strategy, you need to have a defined goal (preferably a 1 sentence goal).

Give your answer to this question below!

Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Online business used to be simple and easy. In the early days, many people would engage in buying and selling products through auction sites such as eBay to make profits. All you need is a computer and an internet connection to get started then. It has become a lot tougher and more competitive to do so today. Hence, many Internet Marketers discover it is far better to adopt a Niche Marketing Strategy to drive business to their online niche website.

As the word suggests, it is to pull away from the crowd. It means to avoid extremely hot markets like promoting iPhone applications or weight loss programs. Although these popular markets are huge, most of us do not have the time and the financial means to get even a tiny slice of the market shares.

An example of a Niche Market would be Growing Orchids or Betta Fish care.

]]>

The first reason is obvious: you have far less competition. Simply perform a Google search on Growing Orchids as compared with Weight Loss and you will immediately see the difference based on the competing web pages for both markets. Hence, setting up a niche website on Growing Orchids in this example will help you rank more quickly on the first few pages of Google.

Another reason to go for Niche Marketing Strategy approach is the more targeted traffic. People who searched for iPhone applications are mostly out there just to gather information online. But those who searched for Betta Fish care have a higher tendency to look for something really specific. Therefore, a Betta Fish niche website definitely attracts a more targeted audience than the mass market.

Before you set up any niche website, the first step is to identify what niche to go into. To do that, you will need to perform an extensive Keyword research exercise using some of the free tools available like the Google’s External Keyword Tool.

Next, you will need to implement a set of traffic generation methods to drive targeted visitors to your niche website.

Last but not least, you should use a form of Niche Marketing Strategy to convert that traffic to your niche website into sales. If implemented correctly, your traffic will grow steadily as your niche site gains more trust with the Search Engines.

There are thousands of Niche Marketing opportunities in the market and many Internet Marketers are reaping good profits quietly as they grow their home businesses. You can do it too.

To learn more about Niche Website creation, check out this resource ==> http://www.nanoblog.biz Here’s a WordPress User Review on Niche Marketing Strategy ==> NPC User Review

More Niche Marketing Strategy Articles

Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 Page 1 of 5  1  2  3  4  5 »